Brede scholen & mediatheken

brede school

Een brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen in de buurt, met de school als middelpunt.

Een brede school werkt samen met organisaties voor kinderopvang, welzijnsinstellingen, peuterspeelzalen, bibliotheken en instellingen voor sport en cultuur.

Ze kunnen verschillende doelen hebben, zoals het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren, het zorgen voor opvang en vrijetijdsbesteding, het organiseren van activiteiten voor ouders en buurtbewoners of het zorgen voor gezamenlijke huisvesting.
Brede scholen komen vooral voor in het primair onderwijs (po), maar ook steeds vaker in het voortgezet onderwijs (vo).

De openbare bibliotheek en het onderwijs kunnen daarbij goede samenwerkingspartners zijn. De bibliotheek kan van betekenis zijn voor alle vormen van onderwijs. Van oudsher wordt er vaak gedacht aan leesbevordering, maar ook wat betreft mediawijsheid zijn er vele mogelijkheden. Bovendien kan de bibliotheek ondersteuning bieden bij het opzetten en onderhouden van een schoolmediatheek.

Meer informatie

Nieuwsberichten

Brede scholen & mediatheken / Artikelen

 • Souburgse kinderen blij met nieuwe school

  Er waren gisteren alleen maar blije gezichten te zien bij de opening van de brede school Het Kroonjuweel in Oost-Souburg.

  Bron: PZC, 02-09-2011

 • Bibliotheek Oudewater in Cultuurhuis

  Op 8 augustus opent de Bibliotheek Oudewater in het nieuwe Cultuurhuis aan de Kluwen haar deuren en wordt daar de schoolmediatheek van de inwonende scholen.

  Bron: Bibliotheekblad.nl, 29-07-2011

 • Kabinet wil 1500 brede scholen in 2011

  Het kabinet wil dat er in 2011 in Nederland 1500 zogenoemde 'brede basisscholen' zijn. Brede scholen werken structureel samen met onder meer kinderopvang, welzijnswerk, muziekschool en/of sportvereniging. Zo hopen ze de kinderen de beste ontwikkelingskansen te geven.

  Bron: Parool, 23-04-2009

 • Variatie in brede scholen en hun effecten

  Sinds de eerste brede scholen in het laatste decennium van de vorige eeuw van start zijn gegaan, is er sprake van een explosieve groei van deze vorm van samenwerking tussen scholen en instellingen op het terrein van zorg en welzijn. In nagenoeg alle gemeenten worden er momenteel initiatieven ontplooid om deze basisvoorziening voor kinderen en jongeren te realiseren. Deze lokale initiatieven worden door de rijksoverheid ondersteund en gestimuleerd.

 • Bibliotheek en brede school - nota

  De nota Bibliotheek en brede school reikt de bibliotheek mogelijkheden aan om in te spelen op de behoeften van de brede school. Het document bevat onder andere achtergrondinformatie over de brede school en een overzicht van de verschillende profielen die zijn ontwikkeld. Verder ook een aantal 'good practices' en een uitwerking van een schoolmediatheek in een brede school.

 • Bibliotheek en brede school - rapport

  Uit dit onderzoek wordt duidelijk hoeveel bibliotheken participeren in brede scholen voor primair en voortgezet onderwijs, in welke fase ze zich bevinden, welke rol ze hebben, welke activiteiten worden uitgevoerd, of ze fysiek in een brede school zitten, met wie ze samenwerken en wat de knelpunten zijn.

 • Naar een schoolbibliotheek nieuwe stijl

  Een invoeringsmodel voor bibliotheken op basisscholen. Het model bestaat uit een aantal keuzemenu’s die als hulpmiddel kunnen dienen voor scholen en bibliotheken die plannen hebben om dergelijke schoolbibliotheken te realiseren.

Brede scholen & mediatheken / Beeld en geluid

 • Elke school een bibliotheek
  Elke school een bibliotheek!

  Filmpje ter promotie van professionele dienstverlening door bibliotheken in en op de scholen. Het toont de kansen die een dergelijke samenwerking biedt. En die kan leiden tot een significante verbetering in schoolprestaties van leerlingen, vooral op het gebied van lezen en mediawijsheid.

 • Thuis op school
  Thuis op school, De Brede School

  Reportage over een Brede School, waar na de gewone les buiten schooltijd leuke en leerzame activiteiten te doen zijn zoals sporten, zingen, hulp bij het huiswerk maken, koken of bouwen. Er zijn ook goede cursussen voor ouders. Deze lessen worden gegeven door meesters en juffen van buurthuizen, sportclubs en muziekverenigingen

 • schoolbieb
  SchoolBiEB

  Bibliotheek 's-Hertogenbosch opent tot 2013 in alle Bossche basisscholen een schoolBiEB. Deze nieuwe bibliotheekformule biedt een op maat gesneden en zich steeds vernieuwende collectie boeken, die op elk gewenst moment beschikbaar is voor leerlingen en leerkrachten van een school. Een reportage.

 • nieuwe bsb medewerkers
  Brede School Bibliotheek-opleidingsfilm

  Brede School Bibliotheek-opleidingsfilm. De kinderen van groep zeven zijn in februari opgeleid in de BSB in Hoorn. Een impressie.

 • De Brede School in praktijk
  De Brede School in praktijk

  Verslag over Brede School De Zwanenhof in Roosendaal, waar iedereen, van de bibliothecaris tot de sportdocent: zich bezig houdt met de ontwikkeling van het kind.

 • Brede School geeft jeugd Overvecht meer kans
  Brede School geeft jeugd Overvecht meer kans

  In Overvecht begint na de zomer de Brede School Academie. Een aparte school waar talentvolle kinderen extra taalles kunnen krijgen. Eén van de elf scholen die aan die academie meedoen is de Openbare Basisschool.

 • Openwijkschool de combinatie
  Open Wijkschool "De Combinatie"

  Open Wijkschool "De Combinatie" Vlissingen is sinds 09-01-2012 zo goed als opgeleverd... (de officiele opening is in Maart) In dit multi functioneel gebouw bevinden zich: drie basisscholen, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, grote sportzaal met verenigingsruimte, mediatheek, Centrum voor Jeugd en Gezin met daarin consultatieburo etc. Het ontwerp van het gebouw bestaat uit twee ringen in de vorm van een 'acht'.

Brede scholen & mediatheken / Boeken en DVD's

 • leesplezier in de brede school
  Leesplezier in de brede school

  Veel brede scholen zoeken naar mogelijkheden om iets aan leesbevordering te doen. Binnen de brede school gaan partners, zoals de basisschool en de bibliotheek, samenwerkingsrelaties aan om dit gezamenlijk op te pakken.

  Oberon heeft in opdracht van Stichting Lezen deze praktische en direct toepasbare handreiking samengesteld. De handreiking biedt inspiratie, nieuwe ideeën en tips voor een aanpak voor leesbevordering in binnen- en buitenschoolse setting en een beknopt overzicht van de stand van zaken met betrekking tot leesbevordering en brede scholen.

 • jeugdactiviteiten in de brede school
  Jeugdactiviteiten in de brede schoolSaskia van Oenen

  Na jaren van theorievorming rondom bredeschoolontwikkeling wordt nu de slag gemaakt naar het praktisch inrichten van bredeschoolwerkzaamheden en het stellen van kwaliteitskaders ten aanzien van die ontwikkeling (doelen, methodiek, evaluatie). Deze uitgave biedt enerzijds achtergrondinformatie bij het concreet maken van het kwaliteitskader en anderzijds een uitgebreid, in de praktijk beproefd instrumentarium waarvan gebruik gemaakt kan worden door anderen. De uitgave kent een specifieke bredeschoolthematiek, is duidelijk en bruikbaar en geeft gebruikers volop feedback voor de eigen praktijk. Een actueel boek voor veldwerkers, studenten en beleidsmakers.

 • school me de vijf o s
  School met vijf O's Liesbeth Schreuder

  Achtergrondinformatie over en analyse van de 'brede school', waarbij de nadruk valt op de samenwerking tussen de partners die de dagindeling en activiteiten van de basisschoolleerling bepalen.

 • dagarrangementen in de brede school
  Dagarrangementen in de brede schoolLiesbeth Schreuder

  Ervaringen van vijf instanties die zich bezighouden met het aanbieden van dagarrangementen (samenhangend en doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen) voor kinderen op de basisschool. In verschillende hoofdstukken wordt op een eerlijke, maar inspirerende wijze antwoord gegeven op vragen als: hoe ziet een dagarrangement eruit? Wat wordt aangeboden? Wie doet wat? Hoe financieren we dat? Het taalgebruik is helder en zeker door de praktijkvoorbeelden wordt een helder en eerlijk beeld geschetst van de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van dit in onderwijsland zeer actuele onderwerp.

 • Brede school in uitvoering
  Brede scholen in uitvoeringFrank Studulski en Michiel van der Grinten

  In 21 bijdragen wordt een schets gegeven van een groot aantal ontwikkelingen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: sport en kinderopvang, kunst en cultuur, dagarrangementen, samenwerking met de bibliotheek, sociale competentie, kwaliteitszorg en evaluatie, de financiën, pedagogische visie, het ontwerpen van een brede school en dergelijke. Aan het eind van de publicatie is een samenvattend overzicht met een beschrijving van trends en ontwikkelen. Het boekje bevat veel verwijzingen naar het internet en naar andere publicaties.

 • Op weg naar het integraal kindcentrum
  Op weg naar het integraal kindcentrumFrank Studulski

  Een boek over de ontwikkeling van het 'integraal kindcentrum', een organisatie voor kinderen van 0-12 jaar waarin kinderopvang en onderwijs op elkaar aansluiten, de 'opvolger' van de 'brede school'. Het boek is een rapportage van een onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van OCW, door een klankbordgroep, bestaande uit deskundigen uit het onderwijs, de kinderopvang, de overheid en (pedagogische) kenniscentra en adviesbureaus. De groep onderzocht de belemmeringen bij de vorming van kindcentra. In het boek wordt uitgelegd wat een integraal kindcentrum is, wat de functie is voor kinderen, ouders, instellingen en de maatschappij en wat de pedagogische doelstelling is. Het boek is geschreven voor beleidsmakers, schoolbesturen en managers in de kinderopvang.

 • Van visie naar vorm
  Van visie naar vormFrank Studulski

  Achtergrond- en praktische informatie over multifunctionele accomodaties: gebouwen waarin naast scholen ook wijkvoorzieningen zoals welzijns- en sportinstellingen worden gehuisvest.

 • Van brede school tot integraal kindcentrum
  Van brede school tot integraal kindcentrum?

  In deze bundel van artikelen wordt kennis aangedragen over de theorie en de praktijk van de zogenaamde brede school, waarin een samenhangend pakket van vijf o's - onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning - en van zorg wordt geboden aan kinderen, jongeren en hun families.

 • Brede school, brede aanpak
  Brede school, brede aanpakFred Verhees

  In deze uitgave wordt er met een fris oog gekeken naar enerzijds het (complexe) proces dat leidt tot de totstandkoming van een Brede School en anderzijds naar een model van aanpak dat gehanteerd kan worden bij het doelgericht bouwen, inrichten en operationeel maken van een Brede School. Voor iedere betrokkene is deze uitgave een actuele must. Zij geeft volop inzicht in het netwerken van betrokkenen, in een wel doen/niet doen aanpak en in doelgericht, conceptgericht en visiegericht, samenwerken van partners. De inspirerende kennis van zaken van de auteurs werkt enthousiasmerend en stimulerend.

Kijk voor meer boeken in de catalogus.

Brede scholen & mediatheken / Websites

 • mediatheken
  Mediatheken

  In mei 2008 opende Bibliotheek Vlissingen de eerste mediatheek op een basisschool. Ondertussen zijn er mediatheken ingericht op de volgende scholen: Brede school 'Het Kroonjuweel' in Souburg-Noord, De Tweemaster-Kameleon en De Burcht -Rietheim in Oost-Souburg en basisschool De Wissel en Open Wijkschool De Combinatie in Vlissingen.

  schoolbieb
  SchoolBiEB ‘s-Hertogenbosch

  Informatie van bibliotheek ’s-Hertogenbosch, die tussen 2010 en 2014 in alle 50 basisscholen in Den Bosch een schoolBiEB opent. Met informatief filmpje, planning en evaluatie.

 • landelijk steunpunt brede scholen
  Brede School Bibliotheek Hoorn

  Informatie over de Brede School Bibliotheek (BSB) in Hoorn, waar veel ervaring is opgedaan met kinderparticipatie in de bibliotheek.

  de brede school
  De Brede School

  Site van kennisinstituut Sardes. Zij doen onderzoek, en adviseren en ondersteunen gemeenten, scholen en andere instellingen bij de opzet en verdere ontwikkeling van brede scholen.

 • wat is een brede school
  Wat is een brede school?

  Informatie van de rijksoverheid over de organisatie van brede scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

  mediathecarissen
  Brede School: mediathecarissen

  Actuele informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot de Brede School in het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij ligt de nadruk op de relatie tussen de brede school, de bibliotheek en de schoolmediatheek. Achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en projecten.

 • landelijk steunpunt brede scholen
  Landelijk Steunpunt Brede Scholen

  Website met informatie voor leerkrachten en schoolleiders, jeugdwerkers, zorgverleners, ambtenaren, ouders, studenten of anderen die geïnteresseerd zijn in de brede school.

  dossier brede school
  Dossier Brede Scholen

  Nieuw digitaal dossier over de brede school van het Nederlands Jeugdinstituut. Het vernieuwde dossier gaat specifiek in op de pedagogische kwaliteit. Het dossier biedt een overzicht van criteria waarmee de brede school kan toetsen of ze de goede dingen doen en ook of ze de dingen die ze doen, goed doen.